Ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών

Παρακαλούνται οι κάτοχοι Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών αγορών  όπως προσέλθουν έως την ΠΕΜΠΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 στο αρμόδιο γραφείο αδειοδοτήσεων κι εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου, προκειμένου να υποβάλλουν  αίτηση ανανέωσης της άδειάς τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4264/2014 & την αρίθμ. 9/160/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών.

Η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική και δεν θα δοθεί καμία παράταση. Πέραν την ημερομηνίας αυτής, καμία άδεια δεν θα είναι εφικτό να ανανεωθεί και θα ανακληθεί αυτεπαγγέλτως.

Για την ανανέωση της άδειας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «ΚΔΒΜ Στερεάς Ελλάδας και Ν.Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), με την υπ΄αριθμ 2326/107/02.10.2014 Απόφαση του Δ.Σ., στο πλαίσιο του Έργου:«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Εκπαιδευτές στους Δήμους υλοποίησης του Έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εντός σφραγισμένου φακέλου από 10/10/2014 έως και 23/10/2014 στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση και συγκεκριμένα για το Κ.Δ.Β.Μ. ΔΗ ΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ  Πλ. Δημαρχείου 1 , Αταλάντη  352 00.

Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για μία μόνο ειδικότητα    και σε έναν μόνο Δήμο της επιλογής τους. Η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων και η επιλογή περισσοτέρων Δήμων ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΟΓΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από τη διαδικασία επιλογής

Ορισμός Αντιδημάρχων 281/2014

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         ΑΔΑ: 713ΑΩΛΤ-ΡΙ5
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                 Αταλάντη 01-9-2014
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ. 15889

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   281/2014

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Αφού έλαβε υπόψη

• Τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10,

• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Λοκρών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 19.575 κατοίκους,

• Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,

• Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012

• Την αριθ. 43/2014 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,

 

Έναρξη νέου Κύκλου Διαλέξεων στο Ανοικτό Δημοτικό Πανεπιστήμιο Λοκρών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη  8 Οκτωβρίου 2014

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ενημερώνει για την διεξαγωγή του νέου κύκλου διαλέξεων με τίτλο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Θα πραγματοποιηθεί επίδοση τίτλων του προηγούμενου κύκλου.

 

                      Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 και  ώρα 7:30μμ,

Απεντόμωση, Μυοκτονία και Μικροβιοκτονία στις σχολικές μονάδες των Δημοτικών Κοινοτήτων Λάρυμνας, Αταλάντης και Μαρτίνου

Φαίνονται παρακάτω (σε μορφή .pdf) τα Πιστοποιητικά και οι Βεβαιώσεις Απολύμανσης των σχολικών μονάδων στις Δημοτικές Κοινότητες Λάρυμνας, Αταλάντης και Μαρτίνου

Απεντόμωση, Μυοκτονία και Μικροβιοκτονία στις σχολικές μονάδες της Δημοτικής Κοινότητας Λιβανατών

Φαίνονται παρακάτω (σε μορφή .pdf) τα Πιστοποιητικά και οι Βεβαιώσεις Απολύμανσης των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Κοινότητας Λιβανατών

Σελίδες