Πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Aταλάντη, 26-11-2014
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                        Αριθ.πρωτ: 20924
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ             

                     Ο Δήμαρχος  Λοκρών

             Έχοντας υπόψη:     

 1.-Τις  διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

 2.-Τον ΟΕΥ του Δήμου Λοκρών

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Εκδήλωση του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                              
Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ                                               

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ                                            
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΝΠΔΔ για τον Πολιτισμό & τον Αθλητισμό του Δήμου Λοκρών σας προσκαλεί στα εγκαίνια της έκθεσης των μαθητών του καλλιτεχνικού εργαστηρίου του Δήμου Λοκρών για το έτος 2014 που θα τελεστούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 7 μμ.

Δημοσίευση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 Δήμου Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Αταλάντη 14/11/2014
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.20358
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αρ. 12/188/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί "Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Λοκρών Οικονομικού έτους 2015", η οποία παρουσιάζει τα παρακάτω στοιχεία:

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 14/2014 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                        Αταλάντη   21/11/2014
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ
                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου: 20674

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 14/2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση Πρόσληψης με Σύμβαση Εργασίας τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"

Αταλάντη, 17-11-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 111

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με ωρομίσθια αποζημίωση

Το Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και Αθλητισμό του Δήμου Λοκρών

 

Ανακοινώνει

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Νο 13/2014 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                         Αταλάντη   17/11/2014
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ
                                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου: 20454

 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 13/2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σελίδες