Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                ΑΤΑΛΑΝΤΗ 23-03-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 3620                                                                                      

 

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2015.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τα άρθρα 28 & 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

2) Το Ν.3463/2006.

3) Το Ν. 2286/1995.

4) Την 3/18/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές

Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Αταλάντη, 26-3-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ: 3839
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα

Ο Δήμος Λοκρών  ύστερα από την υπ’ αριθ. 1/9Α/2014 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού δώδεκα (12 ) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων και συγκεκριμένα για τον μήνα Απρίλη, ήτοι:

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνο)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Αταλάντη 26-3-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 3840
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνο)

Ο Δήμος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 12/48Β/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 1961/45995/23-3-2015  (ΑΔΑ: Ω79ΩΟΡ10-ΖΓΤ) εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, συνολικού αριθμού δώδεκα  (12) ατόμων και συγκεκριμένα:

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 3/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                        Αταλάντη 23/3/2015
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
                                                                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3642

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 3/2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου   

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την    30η  Μαρτίου 2015  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη για την κάλυψη υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             Αταλάντη  10-3-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ:  2987
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Λοκρών ανακοινώνει ότι:

 

Προκειμένου να συνάψει σύμβαση  παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη για την κάλυψη υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, για ένα έτος, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου μας – υγεία των εργαζομένων – επανερχόμαστε εκ νέου (αριθ. 15834/1-9-2014 πρώτη  Γνωστοποίηση-πρόσκληση λόγω ασυμφόρου προσφορών) και  παρακαλούνται όσοι Ιατροί  επιθυμούν και κατέχουν τις προβλεπόμενες ειδικότητες και προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως μέχρι την Δευτέρα 16-3-2015  στην Υπηρεσία του Δήμου μας και συγκεκριμένα στο Γραφείο του Αναπληρωτή  Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Αγγελή  τηλ. 22330-81021.

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

Αταλάντη, 10-03-2015 
Αριθμ. Πρωτ.:  70

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

 

Το «Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη στο Δήμο Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Σελίδες