Δημοτικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Διεξαγωγή της 3ης Εισήγησης του 5ου Κύκλου Διαλέξεων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη  17 Δεκεμβρίου 2014

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ενημερώνει  για την διεξαγωγή της 3ης εισήγησης του 5ου  κύκλου διαλέξεων με τίτλο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

                      την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και  ώρα 7:30μμ,

Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      Αταλάντη:11-12-2014
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ: 21586
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2015» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.531,80 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 13% ,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) ,τις διατάξεις του Ν.2286/95 το Π. . 323/87 και το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύουν σήμερα .Η δαπάνη θα γίνει από ιδίους πόρους της υπηρεσίας και οι σχετικοί κωδικοί προϋπολογισμού του δήμου είναι οι ακόλουθοι: (ΚΑ 20.6063.0002, 25.6063.0002, 30.6063.0002 , 10.6623.0001 10.6623.0001 10.6623.0002 10.6623.0003, 10.6623.0004

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 15/2014 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                               Αταλάντη   8/12/2014
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου: 21420

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 15/2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου

             

Δημοσίευση Περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμος Οικονομικού Έτους 2015 για το ΝΠΔΔ και το Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης

 14/193/2014  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

                                           ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

                                                                             ΝΠΔΔ

 

                           ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

ΕΣΟΔΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                               

518.073,51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                           

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                               

519.073,51

ΕΞΟΔΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                                             

501.800,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                     

17.273,51

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                

519.073,51

Δημοσίευση Απολογισμών Οικονομικού Έτους 2013 για το N.Π.Δ.Δ του Δήμου Λοκρών

Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά ,σε μορφή .pdf, οι Απολογισμοί του Οικονομικού Έτους 2013 για :

  • Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
  • Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης

 

Σελίδες