Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Αταλάντη 11-3-2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 4493
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος
                         Μοδιάτη Βασιλική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ)

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη (Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού) με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη, 10-10-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 12259
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

«Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007».

Πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                         Αταλάντη, 2-9-2019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 10445
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

«Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007».

Πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσώστη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αταλάντη, 16-7-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 8535
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ΠΕ ή
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ
 με διάρκεια απασχόλησης μέχρι τριών (3) μηνών.

Πρόσληψη Ναυαγοσωστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Αταλάντη, 10-6-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 6795
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ με διάρκεια απασχόλησης τριών (3) μηνών.

Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Αταλάντη, 7-5-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
                                                                                                               Aριθ. Πρωτ.: 5461
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ταχ. ∆/νση: Πλατεία ∆ηµαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: ∆ηµητρίου Κων/νος Τηλ.: 22330-22374
Fax: 22330-22606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) µηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2019

Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Υδρονομείς Ύδρευσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αταλάντη 12-4-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                   Αριθ. Πρωτ.:4133
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ)

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου χρόνου (Κάλυψη αναγκών από ακραία καιρικά φαινόμενα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                          Αταλάντη, 6-3-2019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Aριθ. Πρωτ.: 2556

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος
Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-22374, 22330-22495
Fax: 22330-22606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στο Δήμο Λοκρών που προήλθαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 29ης & 30ης Σεπτεμβρίου 2018.

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Έκτακτες Εποχιακές Ανάγκες)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                    Αταλάντη, 26-2-2019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                         Aριθ. Πρωτ.: 2174
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος
Μοδιάτη Βασιλική
Τηλ.: 22330-22374, 22330-22495
Fax: 22330-22606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του Δήμου μας.