Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                               Ημερομηνία: 06-12-2019
                                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 15280

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2020 για το Δήμο Λοκρών και τα Ν.Π.Δ.Δ."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                         Ημερομηνία: 03-12-2019
                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 15022

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, 

Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης και Αναβάθμισης των βασικών Τροφοδοτικών Υποδομών του Δήμου Λοκρών"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         ΑΤΑΛΑΝΤΗ: 25-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14695
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΔΑΜ: 19PROC005907883
ΑΔΑ: ΨΖΠΔΩΛΤ-Ο93

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση Σχολικών Κυλικείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αταλάντη 22 Οκτωβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ: 28
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                       
ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ                                                  
Διεύθυνση: Πλατεία   Δημαρχείου                                   
Τ.Κ 35200 Αταλάντη                                     
Τηλέφωνο: 2233350330                                   

                                                                       

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λοκρών»,
λαμβάνοντας υπόψη :

Προκήρυξη αδειών υπαίθριου εμπορίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη,    06-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.:  5356
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου 352 00 Αταλάντη
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-89311                                                                               
Fax:           22330-22606                                                                                

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου  Βραχυχρόνιας

Διάρκειας έως 4μήνες για το έτος  2019

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την "Εξοικονόμηση Ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αταλάντη, 02/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               Αριθμ. πρωτ 5176
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, για την “Εξοικονόμηση ενέργειας και
βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.760.868,00 € πλέον ΦΠΑ
24%

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την "Προμήθεια τροφίμων έτους 2019"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη:17-12-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                   Αρ.Πρωτ: 17019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2019» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.500,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 13% ,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) ,τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αταλάντης και Δ.Ε. Μαλεσίνας-Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΤΑΛΑΝΤΗ: 28-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  16184
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Λοκρών

διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 – 2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εκσκαφέα-Φορτωτή του Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Ημερομηνία: 23/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 15992
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΔΑΜ: 18PROC004057662                                                                            
ΑΔΑ: ΨΛΘΦΩΛΤ-16Κ                                                                                    

 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

     Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη , 20/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                    Αριθμ. πρωτ.15888
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού
Παιδικών Χαρών Δήμου Λοκρών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 272.911,60 €

 

Σελίδες