Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αταλάντη 2 – 8 - 2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 9372
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΔΑ: 9ΙΣΤΩΛΤ-ΤΙ9
ΑΔΑΜ: 19PROC005394203

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λοκρών, κ. Νικόλαος Λιόλιος, έχοντας υπόψη την 18/85/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό

Προκήρυξη αδειών υπαίθριου εμπορίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη,    06-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.:  5356
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου 352 00 Αταλάντη
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-89311                                                                               
Fax:           22330-22606                                                                                

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου  Βραχυχρόνιας

Διάρκειας έως 4μήνες για το έτος  2019

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την "Εξοικονόμηση Ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αταλάντη, 02/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               Αριθμ. πρωτ 5176
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, για την “Εξοικονόμηση ενέργειας και
βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.760.868,00 € πλέον ΦΠΑ
24%

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την "Προμήθεια τροφίμων έτους 2019"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη:17-12-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                   Αρ.Πρωτ: 17019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2019» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.500,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 13% ,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) ,τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αταλάντης και Δ.Ε. Μαλεσίνας-Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΤΑΛΑΝΤΗ: 28-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  16184
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Λοκρών

διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 – 2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εκσκαφέα-Φορτωτή του Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Ημερομηνία: 23/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 15992
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΔΑΜ: 18PROC004057662                                                                            
ΑΔΑ: ΨΛΘΦΩΛΤ-16Κ                                                                                    

 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

     Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη , 20/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                    Αριθμ. πρωτ.15888
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού
Παιδικών Χαρών Δήμου Λοκρών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 272.911,60 €

 

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019 για το Δήμο Λοκρών και τα Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                        Ημερομηνία: 14-11-2018
                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 15641

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.»

Διαγωνισμός για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                      Ημερομηνία: 15-11-2018
                                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 15676

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Δημόσιος Διαγωνισμός για την μίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου Λάρυμνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αταλάντη, 19 Οκτωβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                             Αρ. Πρωτ.  33
ΔΗΜΟΣ ΛOΚΡΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση του Σχολικού κυλικείου)

 

  Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών διακηρύσσει ότι: προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Λάρυμνας για εννέα (9) χρόνια.

Σελίδες