Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση Σχολικών Κυλικείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αταλάντη 22 Οκτωβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ: 28
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                       
ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ                                                  
Διεύθυνση: Πλατεία   Δημαρχείου                                   
Τ.Κ 35200 Αταλάντη                                     
Τηλέφωνο: 2233350330                                   

                                                                       

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λοκρών»,
λαμβάνοντας υπόψη :

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αταλάντη 2 – 8 - 2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 9372
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΔΑ: 9ΙΣΤΩΛΤ-ΤΙ9
ΑΔΑΜ: 19PROC005394203

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λοκρών, κ. Νικόλαος Λιόλιος, έχοντας υπόψη την 18/85/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό

Προκήρυξη αδειών υπαίθριου εμπορίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη,    06-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.:  5356
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου 352 00 Αταλάντη
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-89311                                                                               
Fax:           22330-22606                                                                                

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου  Βραχυχρόνιας

Διάρκειας έως 4μήνες για το έτος  2019

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την "Εξοικονόμηση Ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αταλάντη, 02/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               Αριθμ. πρωτ 5176
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, για την “Εξοικονόμηση ενέργειας και
βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.760.868,00 € πλέον ΦΠΑ
24%

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την "Προμήθεια τροφίμων έτους 2019"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη:17-12-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                   Αρ.Πρωτ: 17019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2019» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.500,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 13% ,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) ,τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αταλάντης και Δ.Ε. Μαλεσίνας-Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΤΑΛΑΝΤΗ: 28-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  16184
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Λοκρών

διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 – 2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εκσκαφέα-Φορτωτή του Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Ημερομηνία: 23/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 15992
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΔΑΜ: 18PROC004057662                                                                            
ΑΔΑ: ΨΛΘΦΩΛΤ-16Κ                                                                                    

 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

     Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη , 20/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                    Αριθμ. πρωτ.15888
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού
Παιδικών Χαρών Δήμου Λοκρών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 272.911,60 €

 

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019 για το Δήμο Λοκρών και τα Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                        Ημερομηνία: 14-11-2018
                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 15641

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.»

Διαγωνισμός για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                      Ημερομηνία: 15-11-2018
                                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 15676

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Σελίδες