Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3"

ellhnikh-dhmokratia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         ΑΤΑΛΑΝΤΗ: 20-03-2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5094
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
……………………………………………………………………
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια ενός (1)
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3»
για τις ανάγκες του Δήμου Λοκρών, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24%
και CPV: 34144511-3.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα σχετικά με το Διαγωνισμό.

1) Περίληψη Διαγωνισμού (.pdf)
2) Διακήρυξη Διαγωνισμού (.pdf)
3) Μελέτη Διαγωνισμού (.pdf)
4) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)
5) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)