Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 1/2020 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                    Αταλάντη   23/1/2020
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                          Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1163
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  29η   Ιανουαρίου 2020 , ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

     Θέμα 1ο : Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο.                       

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

    Θέμα 2ο : Επί αιτήσεως εταιρείας COSMOTE Α.Ε. .                     

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

     Θέμα 3ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για συγκρότηση Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.                     

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

    Θέμα 4ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στο Λιμεναρχείο Στυλίδας για συγκρότηση Επιτροπής εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

                                  (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

    Θέμα 5ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού χώρου αιγιαλού, παραλίας.

                                  (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

    Θέμα 6ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στο Λιμεναρχείο Στυλίδας για συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη .

                 (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

    Θέμα 7ο : Παράταση μίσθωσης ακινήτου με αλλαγή μισθώματος.

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Νικόλαος Ανεστάκος)

    Θέμα 8ο : Επί αποφάσεως Κοινότητας Μαρτίνου (επί παραχωρήσεως αίθουσας).

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Παναγιώτης Καπουκίνης)

    Θέμα 9ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.                       

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

     Θέμα 10ο : Αποδοχή χρηματοδότησης της έγκρισης ένταξης στο ΠΔΕ 2019, του έργου αποκατάστασης ζημιών –άρση επικινδυνότητας και αντιπλημμυρικής θωράκισης στη περιοχή Θεολόγου Μαλεσίνας.

                  (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

    Θέμα 11ο : Επί αποφάσεως Κοινότητας Λιβανατών (επί αιτήσεως Αναστασίας Παπαγεωργίου).

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

    Θέμα 12ο : Έγκριση όρου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και του Δήμου Λοκρών.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

    Θέμα 13ο : Επί αιτήσεως Στυλιανής Παπαγεωργίου (παροχή ύδρευσης).

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

    Θέμα 14ο : Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  (Φ.Ο.Π.).

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

    Θέμα 15ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.                   

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

    Θέμα 16ο : Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού  Δ΄ τρίμηνου 2019                   

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

    Θέμα 17ο : Επί των αποφάσεων Δ.Σ. 24/262/2019 & 24/264/2019                    

               (Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας Κος Βασίλειος Λιάρτης)

    Θέμα 18ο : Έγκριση προγράμματος δακοκτονίας έτους 2020                   

               (Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας Κος Βασίλειος Λιάρτης)

                                                                                                                                          

                                                                                          Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                          Μάιτα Γιαννοπούλου

ΚΟΙΝ.:                                                                                  

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ                                                                                                                                         
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                             
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                               
4) Σωματεία, Συλλόγους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ