Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 26/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                         Αταλάντη   24/12/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                               Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16380
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό
Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  30  Δεκεμβρίου 2019 , ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  19.30  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

       Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.22-23/2019.                      

                                         (Εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ. Κα Μάιτα Γιαννοπούλου)

       Θέμα 2ο : Επί αποφάσεως Ο.Ε. περί συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων έτους 2020.                     

                                         (Εισηγητής ο Γραμματέας Δ.Σ. Κος  Βασίλειος Λιάρτης)

     Θέμα 3ο : Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για συγκρότηση Επιτροπής εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

                                  (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

     Θέμα 4ο : Ενημέρωση του Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Λοκρών της 31.8.2019 :
                      α) Ισολογισμός της 31.8.2019 (Περίοδος 1.1.2019 - 31.8.2019)
                      β) Αποτελέσματα περιόδου 1.1.2019 - 31.8.2019
                      γ) Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης περιόδου 1.1.2019 - 31.8.2019
                      δ) Παρουσίαση συγκριτικών ποσών 1.1.2019-31.8.2019 & 1.1.2018-31.8.2018

                                  (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

                                                                                                                                           

                                                                                          Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                          Μάιτα Γιαννοπούλου

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.