Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 25/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                             Αταλάντη   24/12/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                     Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16379
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

      Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό
Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  30  Δεκεμβρίου 2019 , ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  19.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

       Θέμα 1ο : Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 (μετά την αναπομπή του από την Αποκ/νη Διοίκηση)

                                     (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

                                                                                                                                          

                                                                                      Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                      Μάιτα Γιαννοπούλου

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.