Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 32/2019 Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                             Αταλάντη 24/12/2019
                                                                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16378

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                             1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                             2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                             3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                             4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                             5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                             6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης
(Πλατεία Δημαρχείου) ,την 30η Δεκεμβρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Λοκρών οικ. Έτους 2020
(μετά την αναπομπή του από την Αποκ/νη Διοίκηση).
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων Δήμου Λοκρών και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγων Χ.Ε.Π.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2.         κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3.         κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4.         κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ      
                                                                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
                                                                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ