Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2020

ellhnikh-dhmokratia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                               Ημερομηνία: 06-12-2019
                                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 15280

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για το
έτος 2020, Προϋπολογισμού 73.500,00€ (με Φ.Π.Α. 24%), την 7η Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη έτους 2020, ώρα 11:00.
 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία τα οποία φορούν στο Διαγωνισμό

1. Περίληψη Διαγωνισμού (.pdf)
2. Διακήρυξη Διαγωνισμού (.pdf)
3. Μελέτη Διαγωνισμού (.pdf)
4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)
5. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.docx)