Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 30/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                            Αταλάντη  19/11/2019
                                                                                                       Αριθ. Πρωτοκόλλου: 14478

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                     1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                     2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                     3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                     4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                     5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                     6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 25η  Νοεμβρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση 4ου Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  του έργου “Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”.

ΘΕΜΑ 2ο:  Επί της αναφοράς της εταιρείας ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΘΕΜΑ 3ο: Επί των αποφάσεων Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Επί των αποφάσεων Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού .

ΘΕΜΑ 5ο: Επί της αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση και παραλαβή μελέτης του έργου “Υδρογεωλογική Μελέτη Επαναχρησιμοποίησης υγρών επεξεργασμένων για το έργο: «Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός στη θέση ‘Σπίθα’ Δ.Ε Οπουντίων»”

 

                                                             Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

                                                                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2.         κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3.         κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4.         κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

                                                                                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
                                                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ