Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 29/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                    Αταλάντη  1/11/2019
                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 13620

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                      1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                      2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                      3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                      4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                      5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                      6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 6η  Νοεμβρίου 2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1οΑπαλλαγή Υπολόγου Χ.Ε.Π..
ΘΕΜΑ 2οΈγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Οικ. Έτους 2020.
ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Οικ. Έτους 2020 .
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός δικηγόρου

   

                                                        Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

                                                                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2.         κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3.         κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4.         κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

                                                                                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
                                                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ