Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 27/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                          Αταλάντη  17/10/2019
                                                                                                                        Αριθ. Πρωτοκόλλου: 13010

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                      1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                      2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                      3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                      4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                      5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                      6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 21η  Οκτωβρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:30  με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1οΑναμόρφωση προϋπολογισμού .
ΘΕΜΑ 2ο : 
Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2019.
ΘΕΜΑ 3ο : 
Έγκριση Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου αναβάθμιση υποδομών συστήματος υδροδότησης Δήμου Λοκρών-Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αταλάντης .
ΘΕΜΑ 4ο :  
Αναπροσαρμογή τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
ΘΕΜΑ 5ο :  
Αναπροσαρμογή τελών Κοιμητηρίων-Συντελεστή ΤΑΠ και τιμών ζώνης ακινήτων Δήμου Λοκρών.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της αριθ. 782/10-10-2019 απόφασης Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της αριθ. 783/10-10-2019 απόφασης Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της αριθ. 784/11-10-2019 απόφασης Δημάρχου.

   

                                                        Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

                                                                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2.         κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3.         κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4.         κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

                                                                                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
                                                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ