Ανακοίνωση Πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη (Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού) με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ellhnikh-dhmokratia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη, 10-10-2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 12259
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

«Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007».

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Επισυνάπτεται ολοκληρη η Ανακοίνωση σε μορφή .pdf