Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 26/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Αταλάντη  20/9/2019
                                                                                                            Αριθ. Πρωτοκόλλου: 11430

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                     1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                     2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                     3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                     4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                     5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                     6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 25η  Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα  18:30  μ.μ.   με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα  1ο :  Έγκριση διενέργειας  του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για το έργο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ-προμήθεια εξοπλισμού τηλεμετρίας και  ελέγχου.

 

                                                            Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

 

                                                                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

1.         κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2.         κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3.         κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4.         κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου

                                                                                                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.
                                                                                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ