Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 11/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

lokros-sumvoulio

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                Αταλάντη  21/6/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                       Αριθ. Πρωτοκόλλου: 7326
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και  ώρα  14.00  μ.μ. με τα παρακάτω

       θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο  8,9 & 10/2019 .

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας).
Θέμα 2ο : Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Αταλάντης  έτους 2019.                                    

                                        (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας)

Θέμα 3ο : Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος ¨παιδί & θάλασσα¨.                                    

                                        (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 4ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της απόφασης ένταξης της ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών¨ με κωδικό ΟΠΣ 5002345 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα ¨ΕΣΠΑ 2014-2020¨

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος)

Θέμα 5ο : Χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  έως 4 μήνες.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 6ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ. Δήμου Λοκρών για την λειτουργία Νηπιαγωγείου Θεολόγου

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αναστάσιος Θεοχάρης)

Θέμα 7ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 8ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 9ο : Τοποθέτηση λυόμενης κατασκευής στο Δημοτικό γήπεδο Αταλάντης.

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής  Τ.Υ.  Κος Αθανάσιος Τσαρούχας)

Θέμα 10ο : Επί αιτήσεως Κου Μιλτιάδη Συρόπουλου.

                                         (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αναστάσιος Θεοχάρης)

                                                                                                                                           

                                                                                            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

ΚΟΙΝ.:                                                                                 

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ.
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.