Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" για το σχολικό έτος 2019-2020

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.                                                                                                  Αθήνα, 7/6/2019
                                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 6451
Κεντρικά Γραφεία Αθηνών

Τηλέφωνο: 210-5214600, 213-1320600
Fax: 210-5214733, 5214734, 5214735, 5214642
E-mail: 2019enarmonisi@eetaa.gr
Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας
Τηλέφωνο & Fax: 2310 -544731, 544714
Γραφείο Θεσσαλίας
Τηλέφωνο: 2410 -579220, 579221, 579620
Fax: 2410- 579621

H Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019 - 2020 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

  • Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών
  •  Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
  •  Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών
  •  Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία,

που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί
η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενες/νοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/οί ή να είναι αυτοαπασχολούμενες/οι ή
β) να είναι άνεργες/οι.

Τα έγγραφα δυνάμει των οποίων πιστοποιείται η απασχόληση ή η ανεργία των δυνητικά ωφελούμενων προσδιορίζονται στο Άρθρο 5 της παρούσας Πρόσκλησης.

Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, και εξαιρούνται των προϋποθέσεων συμμετοχής :
α) οι αιτούσες/ντες που έχουν προ-νήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος,
της κατάστασης απασχόλησης ή εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης, μόνο για την κατηγορία θέσης Β3 (Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών των
Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας) και για την κατηγορία θέσης Δ1 (Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία - ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).
β) οι αιτούσες/ντες ΑμΕΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, που είναι εργαζόμενες ως μισθωτές πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, ή
αυτοαπασχολούμενες, ή εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου είτε οι εργαζόμενες με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης, που αιτούνται για Βρεφικούς,
βρεφονηπιακούς ή και Παιδικούς σταθμούς (Κατ. Α.1. ή Α.2.) και για τις δομές ΚΔΑΠ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στην παρούσα Πρόσκληση oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των
Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

Επισυνάπτονται σε μορφή .pdf :

1) ολόκληρο το αρχείο που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" 
2) το έντυπο της "Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση"  στη Δράση.