Λαϊκή Συνέλευση για τη μετεγκατάσταση Ιχθυοτροφείου

logo

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

Το θέμα της μετεγκατάστασης μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας στη περιοχή της Λάρυμνας – στη θέση Λυκοπεράσματα- συζητήθηκε σε Λαϊκή Συνέλευση , που διεξήχθη χθες (15 Μάιου 2019) στη Λάρυμνα και στην οποία συμμετείχαν, πέραν των αιρετών, σύσσωμοι οι κάτοικοι του χωριού.  Ο Δήμαρχος Λιόλιος Νικόλαος ανάφερε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών της 30 Απριλίου 2019 η οποία έλαβε ΑΔΑ 6Τ9ΡΩΛΤ-Ν4Ζ:

«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθµ. 10-30/4/2019 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που περιλαµβάνει την αριθµ. 10/76/2019 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ Ν.Λιόλιος Γ.Βλαχάβας ∆. Τσοχαντάρης Ι. Θεοδοσίου-Συροπούλου Γ. Σταθουλόπουλος Ν. Παπαχριστόπουλος Α. Θεοχάρης Ν. Σωτήρχου Αλ.Β.Κούρος Α. Γκιώνης Ι. Κούρος Α. Κοτσιαφίτη Η. Κολοµτσάς Κ. Σούλιας Β. Καρατράντος Κ. Αγγελούσης Γ. Γουρνάς Ι. Παπαγεωργίου Ι. Χριστοφόρου Ζ. Καζάνας ∆. Χρήστου Κ. Πάσσας Β. Κυριαζής Οι οποίοι δεν προσήλθαν Π. Μαρκοστάµος αν και προσκλήθηκαν νόµιµα Β. Σίµου-Παλαιολόγου Γ. Σκαµπερδόπουλος Κ. ∆ούρος Γ. Ρούσσης Ο ∆ήµαρχος Λοκρών Κος. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων: 1. Α. Κατσούλης, Απόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων: 1. Μ. Σταθουλοπούλου, 2. Ι. Πάσσα, Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. ∆. Γλουστιάνος , 2.Α. Πλατίτσας, , 3.Α. Ευθυµίου, 4. Ι. Σκορδάς , 5. Γ. Ρουµπής, 6. ∆. Κυριαζής , 7.Γ. Μύθης, 8. Σ. Σαρηγιάννης,. Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1. Ι. Λιάρτης, 2. Ι. Γιαννάρας, Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Α. Λάµπρου.

Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 30 Απριλίου 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14,00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 10/76/2019 αριθµ.4701-22/4/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών ( 16 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων:

Θέµα 2ο: Επί αποφάσεως Τ.Κ. Λάρυµνας περί µή µετεγκατάστασης πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη θέση ΛΑΡΜΕΣ στη θέση Λυκοπεράσµατα κόλπου Λάρυµνας ∆ήµου Λοκρών της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ -ΙΧΘΥΟ/ΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ.

 Ο Κος Πρόεδρος για το θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί: Επί αποφάσεως Τ.Κ. Λάρυµνας περί µή µετεγκατάστασης πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη θέση ΛΑΡΜΕΣ στη θέση Λυκοπεράσµατα κόλπου Λάρυµνας ∆ήµου Λοκρών της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ –ΙΧΘΥΟ/ΓΕΙΕΣ – ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ. Έδωσε το λόγο στο Κο ∆ήµαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής: Με την 1/1/2019 απόφαση της Τ.Κ. Λάρυµνας αποφασίσθηκαν τα εξής: Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα νοµικού τύπου όπως προσφυγή στο άρθρο 152, ασφαλιστικά µέτρα, προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας καθώς και οποιοδήποτε άλλο µέτρο για την αποτροπή της µετεγκατάστασης της πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από την θέση ΛΑΡΜΕΣ στην θέση Λυκοπεράσµατα κόλπου Λάρυµνας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ –ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ. Στις 06-02-2019 εκδόθηκε απόφαση από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας η οποία επιτρέπει την µετεγκατάσταση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη θέση ΛΑΡΜΕΣ στη θέση Λυκοπεράσµατα κόλπου Λάρυµνας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ-ΙΧΘΥΟ/ΓΕΙΕΣ-ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ παρότι είχε λάβει αρνητική απόφαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μέχρι το έτος 2010 είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή της Λάρυµνας επτά (7) µονάδες ιχθυοκαλλιέργειες και δύο (2) ιχθυογεννητικοί σταθµοί.

Το έτος 2011 µε την εγκατάσταση της νέας ∆ηµοτικής Αρχής, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα να µην επιτρέψει την εγκατάσταση άλλης µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας και µέχρι σήµερα δεν έχει εγκατασταθεί καµία νέα µονάδα. Προσφύγαµε στο Συµβούλιο της Επικρατείας για τον χωροταξικό σχεδιασµό αλλά η απόφαση ήταν αρνητική.

Το έτος 2017 πήγαµε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δεν εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την µετεγκατάσταση της µονάδας που συζητάµε. Η παραπάνω εταιρεία ζήτησε να µεταφερθεί στο Γαϊδουρονήσι αλλά προσέφυγε ο Σύλλογος Περιβάλλοντος του Θεολόγου και ακυρώθηκε η µετεγκατάσταση της µονάδας. Eγώ προσωπικά και το Συµβούλιο είµαστε κάθετα αντίθετοι µε την µετεγκατάσταση. Οι αποφάσεις της Αποκεντρωµένης εκτελούνται όταν είναι νόµιµες. Και είναι νόµιµες όταν διασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κάθετα αντίθετες. Φυσικά και θα εξαντλήσουµε όλα τα νόµιµα µέσα και θα προσφύγουµε κατά της απόφασης της Αποκεντρωµένης. Είµαστε µπροστά και στον αγώνα. Θα λάβουµε όλα τα αναγκαία µέτρα Νοµικού Τύπου µέτρα όπως προσφυγή στο άρθρο 152, ασφαλιστικά µέτρα, προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας αλλά και δυναµική κινητοποίηση των κατοίκων και της ∆ηµοτικής Αρχής για να αποτραπεί η µετεγκατάσταση της παραπάνω µονάδας.

α) Το ∆Σ Λοκρών στην υπ΄αριθ. 11/139/2011 απόφασή του, κατέθεσε ψήφισµα διαφωνίας που αφορά το Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες.

β) Το ∆Σ Λοκρών στην υπ΄αριθ. 29/489/2011 απόφασή του επίσης, αποφασίζει την εναντίωσή του για την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών σ΄ όλο το χώρο του Ευβοϊκού κόλπου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις και την 1/1/2019 απόφαση της Τ.Κ. Λάρυµνας έκανε διαλογική συζήτηση και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) ∆ηλώνει την αντίθεσή του στην από 06-02-2019 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας η οποία επιτρέπει την µετεγκατάσταση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη θέση ΛΑΡΜΕΣ στη θέση Λυκοπεράσµατα κόλπου Λάρυµνας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ-ΙΧΘΥΟ/ΓΕΙΕΣ-ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ

Β) δηλώνει την πάγια θέση του ∆ήµου Λοκρών αλλά και πάγια θέση όλων των πρώην ∆ήµων Αταλάντης, ∆αφνουσίων, Μαλεσίνας και Οπουντίων επικαιροποιόντας τις κάτωθι αποφάσεις του: α) την υπ΄αριθ. 11/139/2011 απόφασή του, µε την οποία κατέθεσε ψήφισµα διαφωνίας που αφορά το Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες. β) την υπ΄αριθ. 29/489/2011 απόφασή του µε την οποία, αποφασίζει την εναντίωσή του για την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών σ΄ όλο το χώρο του Ευβοϊκού κόλπου.

Γ) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα νοµικού τύπου όπως προσφυγή στο άρθρο 152, ασφαλιστικά µέτρα, προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας καθώς και οποιοδήποτε άλλο µέτρο για την αποτροπή της µετεγκατάστασης της πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από την θέση ΛΑΡΜΕΣ στην θέση Λυκοπεράσµατα κόλπου Λάρυµνας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ–ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ

∆) Την συγκρότηση Επιτροπής αποτελούµενη από τον Κο ∆ήµαρχο Νικόλαο Λιόλιο, τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Ιωάννη Κούρο, Γεώργιο Ρούσση, Βασιλική Σίµου-Παλαιολόγου, τον Πρόεδρο Τ.Κ. Λάρυµνας Κο Σωτήριο Σαρηγιάννη και τους Τοπικούς Συµβούλους Λάρυµνας Αλέξανδρο Νικολόπουλο, ∆ηµήτριο Μπιτσάκο.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

 Σήµερα την 30 Απριλίου 2019 το ∆.Σ. του ∆ήµου Λοκρών οµόφωνα αποφάσισε κι ενέκρινε το ψήφισµα διαφωνίας για την από 06-02-2019 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας µε την οποία επιτρέπει την µετεγκατάσταση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη θέση ΛΑΡΜΕΣ στη θέση Λυκοπεράσµατα κόλπου Τ.Κ. Λάρυµνας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ-ΙΧΘΥΟ/ΓΕΙΕΣ- ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ παρότι είχε ληφθεί αρνητική απόφαση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αυτή η απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας υπαγορεύει ακόµα περισσότερο την υποβάθµιση της ζωής των κατοίκων της Τ.Κ. Λάρυµνας . Ως ∆ήµος είµαστε ενάντια και θα είµαστε αµείλικτα σκληροί. Γι αυτό καταγγέλλουµε την απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας µε την οποία επιτρέπει την µετεγκατάσταση πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη θέση ΛΑΡΜΕΣ στη θέση Λυκοπεράσµατα κόλπου Τ.Κ. Λάρυµνας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ-ΙΧΘΥΟ/ΓΕΙΕΣ-ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ. ∆εν θα γίνουµε συµµέτοχοι σε κανένα επιχειρηµατικό deal που θα έχει ως αποτέλεσµα να κερδίσουν οι λίγοι και οι πολίτες και ο τόπος να είναι οι µεγάλοι χαµένοι.

 Ως διοικούντες αυτού του τόπου δεν θα δεχθούµε την πολλαπλάσια αύξηση της παραγωγής και θα αντικρούσουµε όλες τις πράξεις που θα υπαγορεύουν επέκταση των υπαρχόντων µονάδων αλλά και ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 10/76/2019 εγκατάσταση νέων αφού είναι πολύ πάνω από τα επιτρεπόµενα όρια που θέτει το ίδιο το περιβάλλον και αυτό θα συνεπάγεται επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του βυθού και θα είναι ενάντια στην οποιαδήποτε τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και των κατοίκων της.

Και οι τέσσερις πρώην ∆ήµοι που απαρτίζουν τον σηµερινό ∆ήµο Λοκρών είχαν πάρει οµόφωνες αποφάσεις ενάντια στην εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών , όλοι οι κοινωνικοί κι εργατικοί φορείς αλλά και οι πολίτες συναινούσαν και συνενούν µ΄ αυτές τις αποφάσεις κι εµείς συντασσόµαστε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τις υποστηρίζουµε αυστηρά χωρίς εκπτώσεις σε καµία κατεύθυνση.

Ως ∆.Σ. του ∆ήµου Λοκρών διαφωνούµε µε την τακτική που ακολουθεί η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και ζητάµε να αποσυρθεί άµεσα αυτή η απόφαση γιατί δεν πρόκειται να συµφωνήσουµε σε τετελεσµένα που υποθηκεύουν το µέλλον του τόπου, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα νοµικού τύπου όπως προσφυγή στο άρθρο 152, ασφαλιστικά µέτρα, προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας καθώς και οποιοδήποτε άλλο µέτρο για την αποτροπή της µετεγκατάστασης της πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από την θέση Λάρµες στην θέση Λυκοπεράσµατα κόλπου Τ.Κ.Λάρυµνας της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΤΖΕΛΕΠΗΣ–ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΟ

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 10/76/2019

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ»

Ο Δήμαρχος κ. Λιόλιος Νίκος άκουσε τις απόψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των κατοίκων, απαντώντας ταυτόχρονα σε όλες τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά σε όλες τις ενέργειες,  που έχουν γίνει από το 2011 εκ μέρους του Δήμου, τονίζοντας την κάθετη αντίθεσή του ως προς οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην περαιτέρω επιδείνωση του ήδη βεβαρυμμένου περιβαλλοντικά θαλασσίου κόλπου της Λάρυμνας.
Δεν παρέλειψε να επισημάνει, ότι η Λαϊκή Συνέλευση γίνεται από τους ίδιους τους κατοίκους της Λάρυμνας, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα,  ότι παρόλο που  έως τώρα ο Δήμος  Λοκρών δεν έχει ενημερωθεί επίσημα , για την απόφαση μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας για την μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας στη  Λάρυμνα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, το θέμα τέθηκε στο ΔΣ στις 30 Απριλίου.  Τόνισε, ότι τόσο ο ίδιος, όσο και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι στο πλευρό τους, ενώ επεσήμανε την  ανάγκη ενότητας στην διεκδίκηση των απόλυτα σεβαστών και δίκαιων αιτημάτων των κατοίκων.  

Τέλος αποφασίστηκαν να ενεργηθούν κάθε μορφής δυναμικοί τρόποι αντιμετώπισης της κατάστασης προκειμένου να αποτραπεί η μετεγκατάσταση της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση Λυκοπεράσματα της Τ.Κ. Λάρυμνας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ