Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την "Εξοικονόμηση Ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών"

ellhnikh-dhmokratia 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αταλάντη, 02/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               Αριθμ. πρωτ 5176
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, για την “Εξοικονόμηση ενέργειας και
βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.760.868,00 € πλέον ΦΠΑ
24%

Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει Ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης
Προμήθειας με τίτλο: “Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.760.868,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό:

1) Περίληψη Διαγωνισμού
2) Διακήρυξη Διαγωνισμού
3) Προκήρυξη Διαγωνισμού
4) Μελέτη έργου

5) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας
6) Έγκριση Οικονομικής Επιτροπής
7) Παράρτημα ΙΙ - Έντυπο Κατανάλωσης Ενέργειας
8) Παράρτημα VI - Πίνακες Συμμόρφωσης
9) Παράρτημα VII - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

10) espd request (αρχείο xml)