Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 7/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη  22/3/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                          Αριθ. Πρωτοκόλλου: 3307
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  29η  Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και  ώρα  20.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο  3-4 & 5/2019 .

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Γεώργιος  Βλαχάβας).

Θέμα 2ο : Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης.

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος).

Θέμα 3ο : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος).

Θέμα 4ο : Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο  πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Κος Νικόλαος Λιόλιος).

Θέμα 5ο : Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 6ο : Πρόσληψη ναυαγοσωστών.

                                         (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 7ο : Απόδοση ποσού στο ΦΟΔΣΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Ε.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 9ο : Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

                                              (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής).

Θέμα 10ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2019

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 11ο : Υποβολή πρότασης επιχορηγήσεων των Δήμων και των Ν.Π.Δ.Δ. για την προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών βρεφικών , παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του Νέου θεσμικού πλαισίου.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 12ο : Εξέταση ενστάσεων για την τροποποίηση οικοδ. τετραγώνου του σχεδίου πόλεως Κάτω Πέλλης Αταλάντης.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

Θέμα 13ο : Εγκριση χορήγησης παράτασης της προμήθειας μεταλλικής δεξαμενής νερού για τη Δ.Κ. Αταλάντης.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Τ.Υ Κος Αθανάσιος Τσαρούχας).

 Θέμα 14ο : Αντικατάσταση μελών Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

                          (Εισηγητής ο Πρόεδρος Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κος Ηλίας Κολομτσάς).

   Θέμα15ο : Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 2019.

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αναστάσιος Θεοχάρης).

   Θέμα 16ο : Επί αιτήσεων δημοτών στην Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών.

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Κος Αναστάσιος Θεοχάρης)  

                                                                                                                                          

                                                                                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ

 

ΚΟΙΝ.:                                                                                  

1) Προέδρους  Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
2) Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ 
έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ
4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται
στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον
μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο
του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση
των Δημοτικών Συμβούλων.