Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την "Προμήθεια τροφίμων έτους 2019"

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη:17-12-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                   Αρ.Πρωτ: 17019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2019» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.500,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 13% ,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) ,τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η δαπάνη θα γίνει από ιδίους πόρους της υπηρεσίας και οι σχετικοί κωδικοί προϋπολογισμού του δήμου είναι οι ακόλουθοι: (ΚΑ 20.6063.0002, 25.6063.0002, 30.6063.0002 , 10.6623.0001 10.6623.0001 10.6623.0002 10.6623.0003, 10.6623.0004
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών 11,30 π.μ. στα γραφεία του Δήμου από την αρμόδια επιτροπή. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ανοικτού διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) ορίζεται σε 2.825,00 € και πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Λοκρών.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 5€ προσκομίζοντας στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. 22330 22374 ,Φαξ : 22330 22606 αρμόδιος κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ)

 

                                                                                 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό
1. Διακήρυξη (.pdf)
2. Μελέτη (.pdf)
3. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (.docx)
4. Φύλλο Συμμόρφωσης (.doc)