Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αταλάντης και Δ.Ε. Μαλεσίνας-Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής έργου

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΤΑΛΑΝΤΗ: 28-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  16184
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Λοκρών

διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 – 2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 221.400,00 , με τη δαπάνη των εργασιών: 131.304,00 ,τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 23.634,72 , τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 23.240,81, αναθεώρηση: 368,86 , τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 42.851,61
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 566 και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 64.7326.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimos-lokron.gov.gr , καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στη συγκεκριμένη διαδικασία:

1. Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)
2. Διακήρυξη (.pdf)
3. Μελέτη (.pdf)
4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)
5. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.docx)
6. Οικονομική Προσφορά (.pdf)