Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αταλάντη, 19/8/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                         ΑΠ:  9883
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 15/139/2019 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός και τα αποτελεσμάτα χρήσης του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Λοκρών σύμφωνα

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων 2019 (Α' και Β' Τρίμηνο)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αταλάντη 2/8/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 9380
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 14/136/2019 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων A΄ και Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-1-2019 έως 31-3-2019 και από 1-4-2019 έως 30-6-2019 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Απολογισμός Οικ. Έτους 2018 ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ      
                                                                               Αταλάντη   1 – 8- 2019
​                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 9294

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 14/125/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Απολογισμός Οικ. Έτους 2018 ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ      
                                                                               Αταλάντη   1 - 8 - 2019
                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 9288

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 14/123/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Απολογισμός Οικ. Έτους 2018 ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ      
                                                                             Αταλάντη   1 – 8- 2019
                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 9279

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 14/119/2019  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2018 Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ      
                                                                                Αταλάντη   1 – 8- 2019 
                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 9253

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 12/116/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου 70/2017 - Ορισμός Αντιδημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αταλάντη 14/6/2019

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ:7078

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ( 429)

Ο Δήµαρχος Λοκρών

 

Αφού έλαβε υπόψη

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/τ.Α’/07-06-2010) περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι οποίες αφορούν αντίστοιχα τις αρμοδιότητες του Δημάρχου και τους Αντιδημάρχους.

Απόφαση 13/55/2019 Ο.Ε. Λοκρών - Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     
                                                                      Αταλάντη    10 – 6- 2019

                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 6805

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Έχοντας υπ όψη:

1. Τις διατάξεις:

Απόφαση Δημάρχου Λοκρών - Κλειστά τα σχολεία στη Δ.Κ Μαλεσίνας (21/5/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΔΑ: ΨΟΔΦΩΛΤ-Κ33
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                 Αταλάντη, 20/05/2019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                        Α.Π.: 6064
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 22330-81015/80601
Fax: 22330-22606

ΑΠΟΦΑΣΗ 360/2019

ΘΕΜΑ: Εορτασμός του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης την 21η Μάϊου 2019 στην Δημοτική Κοινότητα Μαλεσίνας.

Απόφαση Δ.Σ. Λοκρών για την μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΔΑ: 6Τ9ΡΩΛΤ-Ν4Ζ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 10-30/4/2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 10/76/2019 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Σελίδες