Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αναστολή λειτουργίας 1ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αταλάντη, 07/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                        ΑΔΑ: ΨΖΗ1ΩΛΤ-264
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                               Α.Π.:  12087       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 22330-81015/80601
Fax: 22330-22606

ΑΠΟΦΑΣΗ 768/2019

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας τάξεων 1ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης

Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης, καταλληλότητας έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Αταλάντη,26/9/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                 ΑΠ:   11664
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                       ΑΔΑ: ΩΙΚ3ΩΛΤ-ΜΛΚ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606
                                                                                                                                                 

Θέμα: ΄ Συγκρότηση Επιτροπής ΄                                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 740/2019

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Αναστολή λειτουργίας 1ου Νηπιαγωγείου Αταλάντης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αταλάντη,25/9/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                       ΑΠ:   11614
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                            ΑΔΑ: 66ΗΝΩΛΤ-ΕΘΞ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606                                                                                                                                                 

                                                                                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 737/2019

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας 1ου Νηπιαγωγείου Αταλάντης

Αναπλήρωση Προέδρου Δ.Κ Μεγαπλατάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη, 16/9/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   ΑΠ:   2
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                         ΑΔΑ: ΨΔΣ2ΩΛΤ-85Π
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ                                                                                                      
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μεγαπλατάνου
Τ.Κ.  35200
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606                                                                                                                                                 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   1/2019

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου»

Ορισμός Υπαλλήλων Γραμματειακής Υποστήριξης των Κοινοτήτων του Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        ΑΠ:   10966
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                         Αταλάντη,12/9/2019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                    ΑΔΑ: Ω592ΩΛΤ-Φ9Κ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606                                                                                                                                                  

                                                                                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 706 /2019

Ο Δήμαρχος Λοκρών

• Έχοντας υπόψη:

Ματαίωση διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "Αναβάθμιση Υποδομών Συστήματος Υδροδότησης Δήμου Λοκρών"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            ΑΔΑ: ΨΥΜΝΩΛΤ-4ΒΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΡΙΘΜOΣ     24/100/2019

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ύστερα από την 10561-4/9/2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής,

Ορισμός Αντιδημάρχων - Απόφαση 683/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη, 2/9/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                 ΑΠ:   10404
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                        ΑΔΑ: Ω48ΥΩΛΤ-ΑΕΥ     
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606                                                                                                                                                 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   683/2019

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Αφού έλαβε υπόψη

• Τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10,
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011,
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,
• Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012
• Την αριθ. 82/2019/20-8-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,
• Το από 31-8-2019 πρακτικό του Συνδυασμού ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ περί αποδοχής ορισμού Αντιδημάρχου

Απολογισμός Οικ. Έτους 2018 Σχολικής Επιτροπής Β'βαθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ      
                                                                                        Αταλάντη   30 – 8- 2019

                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 10399

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης  17/145/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018                                                                                     
ΝΠΔΔ «
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου Λοκρών

Απολογισμός Οικ. Έτους 2018 Σχολικής Επιτροπής Α'βαθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ      
                                                                                                         Αταλάντη   30 – 8- 2019

                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 10398

ΘΕΜΑ:   Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 17/144/2019  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018                                                                                    
ΝΠΔΔ «
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου Λοκρών

Έγκριση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αταλάντη, 19/8/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                         ΑΠ:  9883
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 15/139/2019 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός και τα αποτελεσμάτα χρήσης του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Λοκρών σύμφωνα

Σελίδες