Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Έτους 2020 Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     
                                                                          Αταλάντη  29 – 11- 2019

                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 14899

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων ζώων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ    1/1/2019

Η Πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος
Διαχείρισης Αδέσποτων ζώων Συντροφιάς του Δήμου Λοκρών

που συστάθηκε με την αρίθμ. 796/15-10-2019 απόφαση του Δήμαρχου Λοκρών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.12, του άρθρου 9, του Ν.4039/2012, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών,  την  31 Οκτωβρίου  2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. ύστερα από την 13481–29/10/2019  πρόσκληση, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών Τριών (3) σε σύνολο Πέντε (5) ήτοι:

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Λοκρών 2020-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Αταλάντη, 31/10/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                     ΑΠ:  13591
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606                                                                                                                                           

ΘΕΜΑ: Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Λοκρών .

Απόφαση 21/1215/2019 Δ.Σ. Λοκρών - Αναβάθμιση Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αταλάντης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Αταλάντη, 31/10/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                          ΑΠ:  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606                                                                                                                                             

ΘΕΜΑ: Ψήφισμα Δήμου Λοκρών .

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων 2019 (Γ' Τρίμηνο)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αταλάντη 24/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 13324
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 21/205/2019 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-7-2019 έως 30-9-2019 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Αναπροσαρμογή τελών Κοιμητηρίων-Συντελεστή ΤΑΠ και τιμών ζώνης ακινήτων Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αταλάντη 24/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               Αριθμ. Πρωτ.13312
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι κατόπιν της 27/111/2019 απόφαση της Ο.Ε.  και της 21/198/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Αναπροσαρμογή τελών Κοιμητηρίων-Συντελεστή ΤΑΠ και τιμών ζώνης ακινήτων Δήμου Λοκρών  :

Α) την Αναπροσαρμογή τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Λοκρών και τη διαμόρφωση τους ως εξής:

Αναπροσαρμογή τελών Υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα - Απόφαση 21/197/2019 Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αταλάντη 24/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.13310

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι κατόπιν της 27/110/2019 απόφαση της Ο.Ε.  και της 21/197/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Αναπροσαρμογή τελών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα   :

Α) Την αύξηση των συντελεστών χρέωσης των τελών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λοκρών και τη διαμόρφωση τους ως εξής:

Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης, καταλληλότητας έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Αταλάντη,26/9/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                 ΑΠ:   11664
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                       ΑΔΑ: ΩΙΚ3ΩΛΤ-ΜΛΚ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606
                                                                                                                                                 

Θέμα: ΄ Συγκρότηση Επιτροπής ΄                                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 740/2019

Ο Δήμαρχος Λοκρών

Αναπλήρωση Προέδρου Δ.Κ Μεγαπλατάνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη, 16/9/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   ΑΠ:   2
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                         ΑΔΑ: ΨΔΣ2ΩΛΤ-85Π
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ                                                                                                      
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μεγαπλατάνου
Τ.Κ.  35200
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606                                                                                                                                                 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   1/2019

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου»

Ορισμός Υπαλλήλων Γραμματειακής Υποστήριξης των Κοινοτήτων του Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        ΑΠ:   10966
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                         Αταλάντη,12/9/2019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                    ΑΔΑ: Ω592ΩΛΤ-Φ9Κ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606                                                                                                                                                  

                                                                                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 706 /2019

Ο Δήμαρχος Λοκρών

• Έχοντας υπόψη:

Σελίδες