Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου 70/2017 - Ορισμός Αντιδημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αταλάντη 14/6/2019

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ:7078

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ( 429)

Ο Δήµαρχος Λοκρών

 

Αφού έλαβε υπόψη

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/τ.Α’/07-06-2010) περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι οποίες αφορούν αντίστοιχα τις αρμοδιότητες του Δημάρχου και τους Αντιδημάρχους.

Απόφαση 13/55/2019 Ο.Ε. Λοκρών - Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     
                                                                      Αταλάντη    10 – 6- 2019

                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 6805

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Έχοντας υπ όψη:

1. Τις διατάξεις:

Απόφαση Δημάρχου Λοκρών - Κλειστά τα σχολεία στη Δ.Κ Μαλεσίνας (21/5/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΔΑ: ΨΟΔΦΩΛΤ-Κ33
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                 Αταλάντη, 20/05/2019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                        Α.Π.: 6064
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 22330-81015/80601
Fax: 22330-22606

ΑΠΟΦΑΣΗ 360/2019

ΘΕΜΑ: Εορτασμός του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης την 21η Μάϊου 2019 στην Δημοτική Κοινότητα Μαλεσίνας.

Απόφαση Δ.Σ. Λοκρών για την μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΔΑ: 6Τ9ΡΩΛΤ-Ν4Ζ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 10-30/4/2019 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 10/76/2019 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων 2019 (Α' Τρίμηνο)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αταλάντη 8/5/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 5495
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 10/85/2019 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων A΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-1-2019 έως 31-3-2019 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Απολογισμός Οικ. Έτους 2018 ΝΠΔΔ "Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ      
                                                                                          Αταλάντη   7 – 5- 2019
                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 5435

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΔΔ
«
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06

Κλειστά τα σχολεία στην Τ.Κ Λάρυμνας - 9/5/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αταλάντη, 06/05/2019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                        Α.Π.: 5344
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Τ.Κ. 35200-Αταλάντη
Τηλ: 22330-81015/80601
Fax: 22330-22606

ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2019

ΘΕΜΑ: Εορτασμός του Αγίου Νικολάου του Νέου την 9η Μάϊου 2019 στην Τοπική Κοινότητα
Λάρυμνας.

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Αταλάντη, 2/5/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                              ΑΠ:   5154
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 9/74/2019 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός και τα αποτελεσμάτα χρήσης του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Λοκρών σύμφωνα:

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για θέσεις στάσιμου εμπορίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Αταλάντη 2/4/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                             Αριθμ. Πρωτ. 3684
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

          Ο Δήμος Λοκρών , με την 1 1/2/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. , την 3/10/2019 απόφαση της Ο.Ε. και την 7/68/2019 απόφαση του Δ.Σ. ενημερώνει :

Α) Ανακαλεί την 1/6/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω της 1645/39546/8-3-2019 Απόφασης της Αποκ/νης Διοίκησης με την οποία ακυρώνει την 1-6-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει γνωμοδότηση της Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,

Έγκριση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη, 1/4/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                 Αριθ.Πρωτ.:   3595
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 6/53/2019 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός και τα αποτελεσμάτα χρήσης του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λοκρών σύμφωνα

Σελίδες