Διοικούσα Επιτροπή

Διοικούσα Επιτροπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       ΑΔΑ: Β41ΣΩΛΤ-334
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθμ. 11-29/6/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που
περιλαμβάνει την αριθμ. 11/178/2012 απόφασή του.

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ